Belangenbehartiging

Branche- en beroepsorganisaties zijn vooral van waarde als ze een scherp oog hebben voor de werkelijke belangen van hun leden en vanuit de gezamenlijkheid deze belangen professioneel behartigen. Doelgroepen zijn daarbij natuurlijk altijd de eigen achterban, maar ook bijvoorbeeld departementen, 2de kamer, gemeenten, EU, andere belangenorganisaties en nog vele anderen.

Professionele belangenbehartiging vergt nogal wat: tijdige informatie over kansen en bedreigingen bijvoorbeeld, maar ook een vertrouwensband met de achterban, met goede structuren voor tijdige informatievoorziening over en weer. Om werkelijk iets te kunnen bereiken is bovendien een goede reputatie en een zekere mate van autoriteit noodzakelijk. Niet alleen van de organisatie zelf, maar ook van haar belangrijkste vertegenwoordigers. Strategische communicatie en effectieve belangenbehartiging horen dan ook bij elkaar.

Uri & Company ondersteunt belangenorganisaties bij het versterken van hun positie in het maatschappelijk ‘middenveld’. Met onderzoek en strategieontwikkeling, organisatieadvies en vooral  het praktisch tot uitvoering brengen van plannen of het optreden als ‘’klankbord’ voor directie en bestuur.