Recent werk

Hieronder is een aantal lopende en recent afgeronde opdrachten beschreven. Via deze link komt u in het CV van Maarten Uri, waarin meer ervaringsinformatie is te vinden.

logo

Advies en uitvoering

( juni 2015 – heden, ad-interim)

De Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelt een groot aantal maatschappelijk zeer relevante adviezen aan het kabinet. Voorbeelden zijn het SER-advies over loopbaanbegeleiding van jongeren met een niet-westerse achtergrond (link),  het SER-advies over de toekomst van kinderopvang (link), de verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector (link) of het advies ‘diversiteit in de top’ (link). Ik ben betrokken bij  advies en uitvoering van de communicatiestrategie gericht op draagvlak en impact:  media-aanpak, redactie, presentatie, speechwriting, behandeling in de SER-Raad en de Tweede Kamer e.d.. Ook ondersteunde ik specifieke uitvoeringsonderdelen van de SER, zoals de Bedrijfscommissies, de certificeringsorganisatie ‘SCOOR’ en de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

SER directie internationaal: Ontwikkelen en uitvoeren van IMVO- convenanten

(januari 2016 – heden, ad-interim)

Bedrijven kunnen in productielanden te maken krijgen met omstandigheden waarin fundamentele zaken zoals mensenrechten, veiligheid, milieubescherming en dierenbescherming niet of niet geheel worden gerespecteerd. Veel bedrijven en bedrijfstakken spannen zich daarom in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij verwacht dit van hen. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO). Samenwerken met andere bedrijven en andere partijen maakt de kans op structurele oplossingen veel groter.

Een nieuwe taak van de Sociaal Economische Raad is het faciliteren van de ontwikkeling en de uitvoering van dergelijke convenanten. Hierbij zet ik mij in voor de communicatieaspecten bij deze convenanten. Daarbij gaat het om onderwerpen als draagvlak, (internationale) uitstraling, bekendheid en autoriteit.  Zie ook www.internationalrbc.org

 Strategische advies en mediabeleid

(doorlopende opdracht)

De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.De strtegische uitdaging betreft het versterken van de positionering te midden van het krachtenveld van stakeholders, politiek en letselschade slachtoffers.

Media-advies

(doorlopende opdracht)

Het Instituut Asbestslachtoffers adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding.

Media-advies, strategische en politiek advisering

(maart 2018 – maart 2019)

De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermings maatregelen. De RSJ streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering.

Redactie

(doorlopende opdracht)

FRISS is een jong en groeiend bedrijf dat systemen ontwikkelt voor het detecteren en elimineren van frauderisico’s van verzekeraars in Nederland en daarbuiten. Alles is erop gericht om betere beslissingen te kunnen nemen bij de aanvraag van een polis en bij claims. In 2015 heeft FRISS het frauderegistratieproduct overgenomen. Er is behoefte aan ondersteuning van de markering en de positionering door middel van onder meer artikelen, blogs, e-books en interviews waarin de problematiek waarvoor oplossingen worden geboden, vanuit het perspectief van de gebruiken worden beschreven.

voorbeelden? zie: Redactie 

SMILE Magazin, redactie

(doorlopende opdracht)

SMILE Magazine is een nieuwe uitgave gericht op gebruikers van en beroeps beoefenaren in de mond en kaakzorg. Het informeert over ontwikkelingen enervaringen.

voorbeelden? zie:  Redactie 

WLS logomarketing, PR, relatiebeheer, redactie
(2012 – 2017)

Het WLS is een initiatief van de vier brancheorganisaties in de sector Transport & Logistiek.  Het register geeft tot doel ondernemers in de sector te helpen om personeel met een verleden van fraude of criminaliteit binnen de sector, te weren. Een flink aantal bedrijven heeft het intussen toegevoegd aan zijn arsenaal van beveiligingsmiddelen. Uri & Company verzorgt de marketing en PR van het WLS alsmede het commerciële relatiebeheer. Dat wil zeggen dat wij generieke marketing en communicatie koppelen aan op individuele bedrijven gerichte activiteiten om daarmee het aantal deelnemers van het WLS te vergroten en de effectiviteit van het systeem verder te versterken. Ook verzorgen wij de WLS Nieuwsbrief.

logofactsfactsCommunicatieadvies en redactie.  

(afgerond)

Krammer software is dé specialist op het gebied van incidentregistratie. Door middel van deze geavanceerde registratiesoftware kunnen gebruikers incidenten in het bedrijf managen en helpen voorkomen. Het pakket ‘Facts!’ is tot in detail aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Het wordt veel ingezet voor frauderegistratie in de sector financiële dienstverlening  en heeft  daarmee een essentiële functie in het  bestrijden en voorkomen van een groot aantal vormen van fraude. De digitale Nieuwsbrief ‘Facts! & Ringen’ ondersteunt het bedrijf bij zijn positionering, marketing en informatievoorziening. Eind 2015 is Facts! overgenomen door FRISS, fraud, risk & compliance.

Voorbeelden? Zie: Redactie

logo_QuickPayer

Marktintroductie en public relations

(afgerond)

QuickPayer is een nieuwe financiële dienst op de Nederlandse markt. QuickPayer biedt een oplossing voor de betalings-termijn-problematiek waar veel leveranciers en opdrachtgevers mee worstelen. De eerste heeft er belang bij om zo snel mogelijk uitgetaald te worden, de tweede juist om betaling uit te stellen. QuickPayer kan de betaling van facturen tijdelijk overnemen, waardoor de leverancier zeer snel wordt betaald en de opdrachtgever uitstel heeft tot maximaal 90 dagen. Hierdoor wordt de liquiditeitspositie van beide beter. In de VS, UK en een aantal andere landen is dit al een veel voorkomende manier van omgaan met betalingen aan leveranciers binnen het mkb. In Nederland is het nieuw. Uri & Company ondersteund QuickPayer met de marktintroductie en de opbouw van naamsbekendheid onder meer door middel van Free publicity.

logo Acrodis 1

Onderzoek, product-ontwikkeling, marketing en sales

(afgerond)
Acrodis is een Russische specialist in de ontwikkeling van museumconcepten en de praktische bouw en inrichting van musea. Acrodis is gevestigd in Moskou en Petersburg. Sinds 2014 in het bedrijf ook in Nederland actief. Samen met ArtikProjecten ontwikkelt Uri & Company een op de Nederlandse culturele markt afgestemd platform (online) om culturele instellingen te helpen om meer bezoekers te trekken die passen bij hun kernactiviteiten en daarmee ook meer inkomsten generen.

leonardoCrisiscommunicatie/woordvoering en advies

(doorlopend)

Advies en praktische ondersteuning van de Raad van Toezicht, het bestuur en de afzonderlijke directies van (V0) Scholengroep Leonardo Da Vinci  in Leiden,  bij de in- en externe communicatie, het (crisis) mediabeleid en het positionering/marketing van de aangesloten scholen.

AmlinInterviews en redactie

(afgerond)

Amlin Europe – voorheen Fortis Corporate Insurance –  viert in 2014 het feit dat 120 jaar geleden de eerste rechtsvoorganger  ‘N.V. Maatschappij “Sliedrecht” tot verzekering van ijzeren schepen’, werd opgericht door een groep Sliedrechtse ondernemers. Uri & Company verzorgde interviews,  redactie en onderzoek in het kader van een interne jubileum publicatie. Eerder werden al interviews verzorgd voor rechtsvoorganger Fortis.

v wanrooijReputatiemanagement

(afgerond)

Als gevolg van een langlopende juridische procedure stond de reputatie van dit transportbedrijf en de eigenaar onder druk.  Bij het in het voordeel van het bedrijf aflopen van de procedure werd Uri & Company ingeschakeld voor advies over en uitvoering van mediabeleid in dit kader.

WTCOnderzoek en advies

(afgerond)

In juni 2012 werd in Den Haag het WTC The Haque geopend. De eigenaar van het gebouw – Bouwinvest – was na het winnen van een aanbesteding de uitvoerder geworden van een oude wens van de gemeente Den Haag om een WTC binnen de stadsgrenzen te krijgen. Op verzoek van Bouwinvest heeft Uri & Company uitgebreid stakeholder onder verricht en werden huurders ge-enqueteerd. Op basis hiervan werd in samenwerking met Awareness specialist ‘Strategytella’ de communicatie strategie ontwikkeld en praktische plannen voor de uitrol daarvan voorgesteld. De strategie had betrekking op de positionering van het WTC in de internationale Haagse context, PR- en  marketingbeleid en evenementen beleid.

Den HaagWorkshop begeleiding

(afgerond)

Op verzoek van de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Den Haag bereidde Maarten Uri een workshop voor over de ontwikkeling van de International BusinessClub van het WTC The Hague. Ook verzorgde hij het voorzitterschap en de verslaglegging.

Advion_logoPositionering en website ontwikkeling

(afgerond)

Advion is een snel groeiende distributeur van A-merk artikelen. Het functioneert als schakel tussen fabrikanten en zo’n 700 groothandels in Nederland. Uri & Company ontwikkelde in samenwerking met Artikprojecten een volledig nieuwe corporate website. Hierbij werd gestart met het bepalen van de gewenste identiteit en de bijbehorende (online) strategie. We verzorgden ook de uitwerking in vorm, tekst en fotografie.

stichting van de arbeidDiscussienota communicatiebeleid

(afgerond)

De Stichting van de Arbeid is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland. Op verzoek heeft Uri & Company een discussienota samengesteld in het kader van de beleidsagenda 2020. De nota richtte zich voornamelijk op communicatiebeleid met betrekking tot participatie en inzetbaarheid van oudere werknemers.

aqua nederlandVersterken van waarde voor de achterban

(afgerond)

Aqua Nederland is de belangenorganisatie voor de waterbehandeling sector. In deze tijd zijn leden kritisch ten opzichte van de toegevoegde waarde voor de sector en de individuele leden. Wanneer de toegevoegde waarde onduidelijk blijft, neemt de bereidheid om mee te werken af en wordt het moeilijker om leden te behouden en nieuwe leden toe te voegen. Op verzoek van het bestuur heeft Uri & Company een uitgebreid positionering traject uitgevoerd. Dit bestond uit  een serie diepte interviews met leden en stakeholders, een generieke ledenenquête, enkele sessies met het bestuur en het (gezamenlijk) ontwikkelen van een organisatie en communicatiemodel.

Interim:
– Sectorfondsen Zorg en Welzijn: interim manager, MT- lid, communicatieprojecten, reorganisatie.
– Executive search bureau in communicate sector: interim directeur
– EDG onderwijsmedia: interimmanager, MT-lid, kwaliteitsverbering.

Overheid en organisaties
– Gemeente Uithoorn: procesonderzoek en advies
– Gemeente Voorschoten: draagvlak implementatie KCC
– Gemeente Amstelveen: organisatie stedenband evenement
– Provincie Limburg: presentatie Chemelot beleidsplan in Den Haag
– Provincie Zuid Holland: Leren voor Duurzame Ontwikkeling
– Europese Unie: Mediareview Nederland, campagne noodhulp
– AgentschapNL: ontwikkeling strategie in kader Kyotoprotocol.
– Nationale Haven Raad: campagne ontwikkeling
– Projectbureau 25 jarig regeringsjubileum Koningin Beatrix: advies
– Bureau Jeugdzorg Gelderland: bestuursadviseur, positionering, veranderingstraject
– ICTU: onderzoek en advies herpositionering
– Voedsel en Waren Autoriteit: Project mbt tot handhaving
– Woonmaatschappij Hoofddorp: positionering
– Tragel Terneuzen (GGZ): crisis communicatie en reorganisatieadvies
– Ministeries LNV en VROM: project Biodiversiteit / project weidevogels
– Ministerie van Onderwijs: project Functiemix
– Ministerie van EZ: evaluatieonderzoek MVO-beleid
– Miniserie EZ: Programma Duurzaamheid in MKB
– Commissie Tunnelveiligheid: evaluatieonderzoek functioneren
– Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid: strategisch beleid
– Service Centrum Scholenbouw: Positionering
– Internationaal Eureka secretariaat: Strategische positionering en organisatie

Advisering branche/beroepsorganisaties:
– Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: ontwikkelen en uitvoeren communicatiebeleid
– Koninklijke vereniging van het Boekenvak: positionering
– INF: internationale strategie/herpositionering
– NFN: bestuursadviseur, redactielid
– Federatie Opvang: PA – training
– Aqua Nederland: Onderzoek en strategisch advies
– VHG (Branchevereniging van groenvoerzieners): onderzoek en advies.

Bedrijven:
– Spreeuwenberg Steigerbouw: overname begeleiding
– Content beheer: fusie begeleiding
– Krohne vloeistofmeting: ontwikkelingshulp project
– Cardif verzekeringen: PA en Communicatiebeleid
– Achmea: crisiscommunicatie en advisering directie en RvB.
– HTM: Advies interne communicatie bij reorganisatie
– Fortis Corporate insurance: advies en redactie
– Van Spaendonckgroep: positionering, huisstijlontwikkeling
– Ovivowater: marktintroductie
– Hodes Unitbouw: positionering
– Compositie Executive Search: oprichting / Introductie.
– Indoverbank: Strategieontwikkeling
– ERA- bouw: Campagne ontwikkeling
– Leyten & partners vastgoed ontwikkeling: Strategieontwikkleing
– NS- Vastgoed: projectcommunicatie.

1991 – 2000:
Communicatie/PA adviseur en woordvoerder bij Verbond van Verzekeraars, de belangenbehartigende organisatie van de particuliere verzekeringsbedrijfstak.

Medeverantwoordelijk voor de positionering van de verzekeringsbedrijfstak en het Verbond van Verzekeraars als vertegenwoordiger. Politieke en maatschappelijke belangenbehartiging, PR, campagnes, woordvoering. (lijst onderwerpen en projecten beschikbaar).